شرکت تهران جنوب سال 88

تولید قفسه بایگانی ریلی به طول 220×60×200 همراه با درب و قفل مرکزی

این پروژه در بندر گناوه انجام گرفته است.

تهران جنوب

شرکت تهران جنوب دو

قفسه بایگانی ریلی تهران جنوب دو

قفسه بایگانی ریلی شرکت تهران جنوب