تولید و نصب قفسه بایگانی ریلی برای سازمان آب تهران

تولید 4 عدد قفسه متحرک و یک عدد ثابت دو متری در ارتفاع 250 سانتی متر

تولید کننده قفسه بایگانی ریلی
قفسه بایگانی ریلی
اسکلت کمد بایگانی ریلی
چیدمان قفسه بایگانی ریلی
تولید کمد بایگانی ریلی

شرکت تندیس تولید کننده قفسه بایگانی ریلی در سراسر کشور