بازو بست و جابه جایی قفسه بایگانی ریلی شهرداری بروجرد . انتقال قفسه بایگانی 3 متر از ساختمان قدیمی به ساختمان جدید در کمتر از یک روز

شاسی قفسه بایگانی شهرداری بروجرد
نصب قفسه بایگانی شهرداری بروجرد

نمونه های بیشتر