فایل بایگانی چهار کشو ریل دوبل ، چهار قفل و قفل مرکزی